Ekspresowa dostawa  Złóż zamówienie w ciągu , a przesyłkę wyślemy !

Prawo do odstąpienia od umowy

Opublikowano: 2019-11-25 09:33:00

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem, zgodnie z ustawą, przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wskazania przyczyny, w ciągu 14 dni, od dnia w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient (Konsument) zobowiązany jest poinformować GoDan S.A. o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład: pismo wysłane pocztą na adres GoDan S.A. (Dział e-commerce), ul. Poznańska 138, 05-850 Ożarów Mazowiecki lub pocztą elektroniczną godanparty@godan.pl lub faxem).
W celu usprawnienia odstąpienia od Umowy sprzedaży dopuszczalne jest skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na Stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy na zasadach opisanych powyżej GoDan S.A. zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
GoDan S.A. zastrzega możliwość wstrzymania się zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży.

Konsument ponosi koszty zwrotu zakupionego towaru.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar powinien być należycie zabezpieczony.

Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone także w przypadku Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Konsumentem zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej, nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat GoDan S.A. (Dział e-commerce), ul. Poznańska 138, 05-850 Ożarów Mazowiecki, godanparty@godan.pl, Telefon: 22 721 0436

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Nr rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Wróć do góry!